Täze önümler

 • A4-de çap edilip bilinýän ýalpyldawuk kagyz: Öz taslamaňyzy ýa-da senet eserleriňizi şahsylaşdyrmagyň iň oňat usullaryndan biri.Parlak we 3D göz öňüne getiriň.Qualityokary hilli we elýeterli baha

  A4-de çap edilip bilinýän ýalpyldawuk kagyz: Iň gowularyň biri ...

  Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

 • Öý bezegi, ofis ýa-da içerki bezeg üçin ýokary hilli ýalpyldawuk diwar kagyzy.Dürli kagyz galyňlygy, reňkleri ýa-da stilleri bar

  Öý bezegi üçin ýokary hilli ýalpyldawuk diwar kagyzy, ...

  Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

 • Daşky gurşaw üçin baý mineral kagyz / daş kagyzy.Dürli kagyz grammatikalary, ululyklary bar.Roll ýa-da sahypada

  Daşky gurşaw üçin baý mineral kagyz / daş ...

  Daş kagyz esasy çig mal hökmünde hek daşy mineral serişdelerinden (kalsiý karbonatyň düzümi 70-80%), kömekçi material hökmünde ýokary molekulýar polimerden (mazmuny 20-30%) ýasalýar.Polimer interfeýs himiýasy ýörelgesini we polimeriň üýtgemeginiň aýratynlyklaryny ulanyp, daş kagyzy ýörite proses bilen gaýtadan işlenýär we soňra polimer ekstruziýasy we zarba galyplary bilen amala aşyrylýar.Daş kagyz önümi, ösümlik süýümi kagyzy ýaly ýazuw ýerine ýetirişine we çap ediş täsirine eýe.At ...

 • Childrenörite dizaýn edilen “Origami” kagyz toplumy Çagalar senetçilik çäreleri ýa-da gyzykly

  Çaga üçin ýörite döredilen Origami kagyz toplumy ...

  Her ýaş we ussatlyk derejesi üçin birnäçe origami toplumymyz bar.Papsaş bukjalar bu toplumlar bilen origamini aňsatlyk bilen öwrenip bilerler we soňra bu görnüşli önümleriň köp görnüşi bilen has gyzykly we çylşyrymly taslamalara geçip bilerler.Geň galdyryjy origami eserlerini ýasamagy ýa-da halaýan film keşpleriňizi döretmegi öwreniň.

 • Itteralpyldawuk ýylylyk geçiriji winil: Öz zatlaryňyzy şahsylaşdyrmagyň iň oňat usullaryndan biri.Qualityokary hilli we elýeterli baha

  Itteralpyldawuk ýylylyk geçiriji winil: Iň oňat wa ...

  Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

 • Hytaýda öndürilen iň oňat ýalpyldawuk kagyzlaryň biri.Reňkleriň, ýalpyldawuk ululyklaryň, kagyz galyňlygynyň we ululyklarynyň ajaýyp ýygyndysy.Kagyzyň dürli görnüşleri

  Hytaýda öndürilen iň oňat ýalpyldawuk kagyzlaryň biri.Re ...

  Kagyz arzan we köp maksat bilen ulanylyp bilner, iň möhümi kagyz senetleri.Bu görnüşli DIY kagyzy, her ýaş we ussatlyk derejesi üçin iň gowusydyr.Foldaş bukjalar DIY endiklerini aňsatlyk bilen öwrenip bilerler, soňra bolsa köp sanly DIY kagyzymyz bilen has gyzykly we çylşyrymly taslamalara geçip bilerler we ýalpyldawuk kagyz iň özüne çekiji görnüşlerden biridir.Uzak wagt bäri global müşderilerimize ýalpyldawuk kagyz öndürýäris we üpjün edýäris.20-den gowrak standart reňk bar ...

 • Qualityokary hilli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzy, köp dizaýn, kagyz grammatikalary, ululyklary we paketleri bar

  Qualityokary hilli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzy, köp ...

  Global müşderilerimiz üçin dürli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzlaryny öndürýäris we üpjün edýäris.Sowgat bilen örtülen kagyzyň hili, bu pudakda iň gowularydyr.Hünärment kagyz önümlerini öndüriji hökmünde, Ro Christmasdestwo baýramçylygy, şükür güni, doglan gün we ş.m. ýaly ýörite möwsümlerde giňden ulanylýan sowgat gaplaýyş kagyzlaryny hödürleýäris, şeýle hem ähli ýagdaýlar üçin ideal sowgat kagyzy we dokma kagyzy bar, şol sanda: Sowgat dokumasynyň örtük kagyzy (rulonda ýa-da ...

 • Qualityokary hilli hakyky alýumin ýa-da BOPP metal kagyz ýa-da film, köp kagyz grammatikalary, ululyklary, reňkleri we paketleri, sahypada ýa-da rulonda bar

  Qualityokary hilli hakyky alýumin ýa-da BOPP metal Pa ...

  Global müşderilerimize ýönekeý ýa-da nagyşly alýumin folga ýa-da metal karton öndürýäris we üpjün edýäris.Müşderimizden amatly MOQ bilen 40-dan gowrak standart nagyş stili bar ýa-da aýratyn görnüşleri bar.Alýumin folga ýa-da metaldan ýasalan karton hili bu pudakda iň gowularydyr.Folga kagyzy ýalpyldawuk we bir tarapynda şöhlelendiriji we kagyzyň arka tarapy adatça ak ýa-da çal bolýar.Bu gaty inçe, ölçegi 50 gsm we tekiz gurluşy bar.To ...

 • Hünärment ýa-da sowgat gaplamak üçin reňkli dokma kagyzy

  Hünärment ýa-da sowgat gaplamak üçin reňkli dokma kagyzy

  Assokary hilli, dürli görnüşli kagyz, reňk, list, ululyk, kagyz gram görnüşinde dürli görnüşli kagyz ýassygy ýa-da blok öndürýäris.4C çap edilen örtük kagyzy, 250 gsm-de 250 gsm grek kartoçkasy.Adaty bar bolan dürli görnüşli kagyz kagyzy, 10 reňkdäki 10 sany dokma kagyzy, 10 reňkde 10 sany karton, 7 reňkde 7 sany selofan kagyzy, 10 reňkde 10 sany ýalpyldawuk kagyz, 5 sany alýumin folga reňkler.

 • Amatly we ajaýyp ýokary hilli reňkli kagyz / karton, pulpa reňkli, köp kagyz grammatikalary, reňkler we ululyklar

  Amatly we ajaýyp ýokary hilli reňk Pa ...

  Müşderilerimiz uly joşgunly reňkden soň bolsa, ýokary hünärli reňkli kagyz / karton dürlüligimiz ajaýyp reňk we saýlama.Colorhli reňkli kagyzlarymyz bilen ýatda saklamaly ajaýyp zat, olaryň reňkli bolmagy we köp çärelere ýa-da ulanyşlara aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.

 • Pulpa reňki - senetçilik ýa-da sowgat gaplamak üçin çap edilen dokma kagyzy, köp kagyz grammatikalary, ululyklary, paketleri, dizaýnlary, görnüşleri bar

  Pulpa reňki - Çap edilen dokumada ýa-da dizaýn ...

  10 ýyldan gowrak wagt bäri dünýä müşderilerimize dokma kagyzynda 100% agaç pulpasynyň reňkini öndürýäris we berýäris.Yearylyň dowamynda 40-dan gowrak standart reňk bar ýa-da amatly MOQ bilen müşderimizden ýörite reňkler bar.Dokuma kagyzymyzyň hili, Hytaýyň bu pudagynda iň gowularydyr.Dokuma kagyzymyz kislotasyz we kagyz agramy we galyňlygy 17 ýa-da 21 gsm bolup, elementleri gorap saklamak üçin iň amatly formaty hödürleýär.Kagyz giň görnüşde ulanylyp bilner ...

 • Gowy hil, ýöne arzan bahaly reňkli krep kagyzy.Reňklenen ýa-da çap edilen reňk.Dürli uzalma bahalary, reňkler, grammatikalar we ululyklar

  Gowy hil, ýöne arzan bahaly reňkli krep pape ...

  Önümiň ady: Reňkli krep kagyzy Önümiň beýany: Rulondaky reňkli krep kagyzy Reňk: MOQ ululygy bilen elýeterli ýa-da ýöriteleşdirilen köp reňk: 50X100cm, 50X150cm, 50X160cm;50X180 sm;50X200 sm;50X250 sm, ýa-da MOQ kagyz agramy bilen özleşdirilen ölçeg: Esasy kagyz 21gsm ýa-da 27 gsm Strech bahasy: 20% -den 170% -e çenli paket: Bir rulon / kagyz zolagy, 10 rulon / garşy halta, 250 rulon / karton guty

Önümleri maslahat beriň

A4-de çap edilip bilinýän ýalpyldawuk kagyz: Öz taslamaňyzy ýa-da senet eserleriňizi şahsylaşdyrmagyň iň oňat usullaryndan biri.Parlak we 3D göz öňüne getiriň.Qualityokary hilli we elýeterli baha

A4-de çap edilip bilinýän ýalpyldawuk kagyz: Iň gowularyň biri ...

Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

Öý bezegi, ofis ýa-da içerki bezeg üçin ýokary hilli ýalpyldawuk diwar kagyzy.Dürli kagyz galyňlygy, reňkleri ýa-da stilleri bar

Öý bezegi üçin ýokary hilli ýalpyldawuk diwar kagyzy, ...

Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

Daşky gurşaw üçin baý mineral kagyz / daş kagyzy.Dürli kagyz grammatikalary, ululyklary bar.Roll ýa-da sahypada

Daşky gurşaw üçin baý mineral kagyz / daş ...

Daş kagyz esasy çig mal hökmünde hek daşy mineral serişdelerinden (kalsiý karbonatyň düzümi 70-80%), kömekçi material hökmünde ýokary molekulýar polimerden (mazmuny 20-30%) ýasalýar.Polimer interfeýs himiýasy ýörelgesini we polimeriň üýtgemeginiň aýratynlyklaryny ulanyp, daş kagyzy ýörite proses bilen gaýtadan işlenýär we soňra polimer ekstruziýasy we zarba galyplary bilen amala aşyrylýar.Daş kagyz önümi, ösümlik süýümi kagyzy ýaly ýazuw ýerine ýetirişine we çap ediş täsirine eýe.At ...

Childrenörite dizaýn edilen “Origami” kagyz toplumy Çagalar senetçilik çäreleri ýa-da gyzykly

Çaga üçin ýörite döredilen Origami kagyz toplumy ...

Her ýaş we ussatlyk derejesi üçin birnäçe origami toplumymyz bar.Papsaş bukjalar bu toplumlar bilen origamini aňsatlyk bilen öwrenip bilerler we soňra bu görnüşli önümleriň köp görnüşi bilen has gyzykly we çylşyrymly taslamalara geçip bilerler.Geň galdyryjy origami eserlerini ýasamagy ýa-da halaýan film keşpleriňizi döretmegi öwreniň.

Itteralpyldawuk ýylylyk geçiriji winil: Öz zatlaryňyzy şahsylaşdyrmagyň iň oňat usullaryndan biri.Qualityokary hilli we elýeterli baha

Itteralpyldawuk ýylylyk geçiriji winil: Iň oňat wa ...

Itteralpyldawuk poroşokyň köp ulanylyşy bar.Kagyz, mata, agaç, metal, deri, plastmassa, keramika we ş.m. ýaly dürli materiallaryň ýüzüne sanjym, skriniýa, çap, örtük ýa-da sepmek arkaly bezeg ýa-da şöhlelendiriji täsirleri döretmek üçin ulanylyp bilner.Ro Christmasdestwo bezeg önümlerinde, mata çap etmekde, kagyz çap etmekde, söwda belligi dokamakda, senetçilikde, moda, galstuklar, sowgat gaplamak, dokma çap etmek we boýamak, emeli ýelim gülleri, kanselýariýa, oýunjak we beýleki köp sanly önümlerde giňden ulanylýar ...

Hytaýda öndürilen iň oňat ýalpyldawuk kagyzlaryň biri.Reňkleriň, ýalpyldawuk ululyklaryň, kagyz galyňlygynyň we ululyklarynyň ajaýyp ýygyndysy.Kagyzyň dürli görnüşleri

Hytaýda öndürilen iň oňat ýalpyldawuk kagyzlaryň biri.Re ...

Kagyz arzan we köp maksat bilen ulanylyp bilner, iň möhümi kagyz senetleri.Bu görnüşli DIY kagyzy, her ýaş we ussatlyk derejesi üçin iň gowusydyr.Foldaş bukjalar DIY endiklerini aňsatlyk bilen öwrenip bilerler, soňra bolsa köp sanly DIY kagyzymyz bilen has gyzykly we çylşyrymly taslamalara geçip bilerler we ýalpyldawuk kagyz iň özüne çekiji görnüşlerden biridir.Uzak wagt bäri global müşderilerimize ýalpyldawuk kagyz öndürýäris we üpjün edýäris.20-den gowrak standart reňk bar ...

Qualityokary hilli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzy, köp dizaýn, kagyz grammatikalary, ululyklary we paketleri bar

Qualityokary hilli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzy, köp ...

Global müşderilerimiz üçin dürli çap edilen sowgat gaplaýyş kagyzlaryny öndürýäris we üpjün edýäris.Sowgat bilen örtülen kagyzyň hili, bu pudakda iň gowularydyr.Hünärment kagyz önümlerini öndüriji hökmünde, Ro Christmasdestwo baýramçylygy, şükür güni, doglan gün we ş.m. ýaly ýörite möwsümlerde giňden ulanylýan sowgat gaplaýyş kagyzlaryny hödürleýäris, şeýle hem ähli ýagdaýlar üçin ideal sowgat kagyzy we dokma kagyzy bar, şol sanda: Sowgat dokumasynyň örtük kagyzy (rulonda ýa-da ...

Qualityokary hilli hakyky alýumin ýa-da BOPP metal kagyz ýa-da film, köp kagyz grammatikalary, ululyklary, reňkleri we paketleri, sahypada ýa-da rulonda bar

Qualityokary hilli hakyky alýumin ýa-da BOPP metal Pa ...

Global müşderilerimize ýönekeý ýa-da nagyşly alýumin folga ýa-da metal karton öndürýäris we üpjün edýäris.Müşderimizden amatly MOQ bilen 40-dan gowrak standart nagyş stili bar ýa-da aýratyn görnüşleri bar.Alýumin folga ýa-da metaldan ýasalan karton hili bu pudakda iň gowularydyr.Folga kagyzy ýalpyldawuk we bir tarapynda şöhlelendiriji we kagyzyň arka tarapy adatça ak ýa-da çal bolýar.Bu gaty inçe, ölçegi 50 gsm we tekiz gurluşy bar.To ...

HABARLAR

 • marka01
 • marka02 (1)
 • marka02
 • marka03 (1)
 • marka03
 • marka04